پرسشنامه تصویر برند سبز – انجی و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه تصویر برند سبز – انجی و همکاران (۲۰۱۴)

تصویر برند عبارت است از ویژگی هایی که مشتریان در ذهن خود به برند مرتبط می سازند تصویر برند سبز نیز توسط چن (۲۰۱۰) پیشنهاد گردید و آن را اینگونه تعریف کرد: دسته ای از تصورات برند در ذهن مصرف کننده که با مشارکت ها و نگرانی های زیست محیطی ارتباط دارد. تصویر برند سبز زیرمجموعه ای از تصویر کلی برند می باشد. 

به منظور سنجش و ارزیابی تصویر برند سبز می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر انجی و همکاران (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.