پرسشنامه تصویر برند سبز هتل – سلیمانی (۱۳۹۶)

پرسشنامه تصویر برند سبز هتل – سلیمانی (۱۳۹۶)

تصویر برند: انجمن بازاریابی آمریکا تصویر برند را چنین تعریف می کند: “ادراک از یک برند در اذهان افراد. تصویر برند یک بازتاب آینه مانند (اگرچه شاید نادرست) از شخصیت برند یا وجود محصول است. این آن چیزی است که افراد درباره یک برند در افکار، احساسات و انتظاراتشان باور دارند” .

به منظور سنجش و ارزیابی تصویر برند سبز هتل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر سلیمانی (۱۳۹۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.