پرسشنامه تصویر ذهنی از خرده فروشی – تانگ و تان (۲۰۰۳)

پرسشنامه تصویر ذهنی از خرده فروشی – تانگ و تان (۲۰۰۳)

تصویرذهنی از خرده ­فروشی: برداشت و ادراک مصرف­ کنندگان بازار هدف از تمامی ویژگی­ های مرتبط با خرده ­فروشی­ ها را تصویرذهنی از خرده­ فروشی می­ نامند. تصویرذهنی از خرده ­فروشی را اینگونه تعریف می­ کنیم: مجموعه ای از ادراکات مشتری از یک خرده­ فروشی با ویژگی ­های مختلف. این تعریف هم­راستا با تعریف  هاستون و نوین (۱۹۸۱) می­ باشد. با گذشت زمان، نویسندگان مختلف خرده­ فروشی ­های مختلف را شناسایی کرده ­اند. به عنوان مثال لیندکویست (۱۹۷۴) در تحقیقش در این زمینه، مدل­ های حاصل از ۱۹ بررسی را با یکدیگر ادغام نموده و به ۹ مؤلفه متفاوت رسیده است: کالا، خدمات، مشتری، تسهیلات فیزیکی، رفاه، پیشرفت، فضای خرده فروشی، رضایت سازمانی و رضایت پس از معامله .

گروهی از ویژگی­ ها که تصویرذهنی از خرده­ فروشی را می سازند، ابعاد تصویر ذهنی خوانده می­ شوند. این ویژگی­ ها در کنار یکدیگر قرار می­ گیرند تا به صورت تصویرذهنی از خرده­ فروشی درآیند. بر اساس نظر تانگ و تان (۲۰۰۳) ترفیعات خرده­ فروشی، محیط حاکم بر خرده­ فروشی، خدمات داخل خرده ­فروشی و چیدمان و طراحی داخلی، ابعاد تصویر ذهنی از خرده­ فروشی را شکل می ­دهند.

به منظور سنجش و ارزیابی تصویر ذهنی از خرده فروشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۱ گویه و چهار بعد ترفیعات خرده فروشی، محیط حاکم بر خرده فروشی، خدمات داخل فروشی، چیدمان و طراحی داخلی می‌باشد که از پژوهش معتبر تانگ و تان (۲۰۰۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.