پرسشنامه تعارض زناشویی راسبالت و همکاران (۱۹۸۶) و اشتراوس (۱۹۷۹)

پرسشنامه تعارض زناشویی راسبالت و همکاران (۱۹۸۶) و اشتراوس (۱۹۷۹)

به منظور سنجش تعارض زناشویی  می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه و ابعاد سوء استفاده، رفتار مثبت و رفتارمنفی می‌باشد که از پژوهش معتبر راسبالت و همکاران (۱۹۸۶) و اشتراوس (۱۹۷۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.