پرسشنامه تعالی خود بزرگسالی (ASTI) – نسخه اول

پرسشنامه تعالی خود بزرگسالی (ASTI) – نسخه اول

تعالی خود، نگرش ها و رفتارهای درونی، دیدگاه ها و رفتارهای بیرونی، ارتباط با خود و دیگران، احساسات پذیرفته شدن، داشتن زندگی معنادار و زندگی در زمان حال را شامل می شود. تعالی تغییر جهت در بزرگسالی از رویکرد عقلانی مادی گرا به رویکردی کیهانی و متعالی تر را در بر می گیرد.

به منظور سنجش و ارزیابی تعالی خود یا خودفرآوری (تعالی خود بزرگسالی) می توان از پرسشنامه خود برتری بزرگسالان استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لونسون و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.