پرسشنامه تعالی سازمانی – زید و همکاران (۲۰۱۸)

پرسشنامه تعالی سازمانی – زید و همکاران (۲۰۱۸)

مدل تعالی سازمانی: در سال ۱۹۸۸، چهارده شرکت معتبر و صاحب نام اروپایی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا را تأسیس نمودند، مأموریت این بنیاد نیروی محرک بودن برای حفظ تعالی در اروپا و چشم انداز آن درخشش سازمانهای اروپایی در جهان است. بدین منظور ، این بنیاد در سال ۱۹۹۱ مدل EFQM را معرفی نمود. در سال ۱۹۹۹ اولین بازنگری اساسی بر روی آن انجام و در سال ۲۰۰۳ نیز تغییرات محدودی بر آن اعمال گردید.

به منظور سنجش و ارزیابی تعالی سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و ابعاد نتایج کارکنان، نتایج مشتریان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی می‌باشد که از پژوهش معتبر زید و همکاران (۲۰۱۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.