پرسشنامه رایگان تعصب بهرمان

پرسشنامه رایگان تعصب بهرمان

به منظور بررسی تعصب در سه بعد تعصب نژادی، تعصب جنسی، تعصب مذهبی و تعصب قوم مداری می توان از پرسشنامه ۴۰ گویه ای تعصب بهرمان استفاده کرد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان