پرسشنامه تعهد سازمانی – انجل و پری (۱۹۸۱)

پرسشنامه تعهد سازمانی – انجل و پری (۱۹۸۱)

تعهد سازمانی: تعهد سازمانی به عنوان تعلق عاطفی که یک فرد به یک سازمان احساس می کند تعریف می شود. مفهوم تعهد سازمانی از آنجا اهمیت می یابد که عوامل برآمده از تعهد کارکنان، بر سازمان ها بصورت یک جزء، و بر جامعه به عنوان یک کل، اثرات عمده و مهمی دارد. تعهد سازمانی نوعی نگرش است که میزان علاقه و دلبستگی و وفاداری کارکنان نسبت به سازمان و تمایل آنان به ماندن در سازمان را نشان می دهد، تعهد سازمانی می تواند پاسخ هیجانی به ارزیابی مثبت از محیط کار در نظر گرفته شود. این پاسخ احساسی ممکن است به صورت دلبستگی باشد، به ویژه هنگامی که افراد، به شدت ارزش ها و اهداف سازمان را باور دارند و یا اینکه تمایل قوی به حفظ عضویت خود در سازمان را دارند. میر و هر سکویچ (۲۰۰۱) تعهد را تمایل افراد به گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی تعریف می کنند. آنها بیان کردند که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می دهد و این پیوند احتمال ترک شغل را در او کاهش می دهد. در تعهد سازمانی، فرد سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی تعهد سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر انجل و پری (۱۹۸۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.