پرسشنامه تعهد مذهبی (RCI-10) – ورتینگتون و همکاران (۲۰۰۳)

پرسشنامه تعهد مذهبی (RCI-10) – ورتینگتون و همکاران (۲۰۰۳)

تعهد مذهبی نشان می دهد که یک فرد تا چه حد درگیر امور مذهبی است. فردی که تعهد مذهبی دارد به ارزش ها، باورها و تکالیف مذهبی خود پایبند و وفادار است و از آنها در زندگی روزمره اش بهره می گیرد، به عبارت دیگر تعهد مذهبی نشان دهندۀ میزان زمانی است که فرد به فعالیت های مذهبی انفرادی می پردازد؛ صرف پیوندجویی مذهبی و شرکت در فعالیت نهادهای مذهبی می کند و میزان اهمیت باورهای مذهبی برای فرد است.

به منظور سنجش میزان تعهد مذهبی افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و دو بعد تعهد مذهبی درون فردی و تعهد مذهبی میان فردی می‌باشد که از پژوهش معتبر ورتینگتون و همکاران (۲۰۰۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.