پرسشنامه تفکر استراتژیک – جشنی آرانی (۱۳۹۳)

پرسشنامه تفکر استراتژیک – جشنی آرانی (۱۳۹۳)

تفکر استراتژیک: تفکراستراتژیک یعنی شکل دادن و نظام دادن به آشفتگی ها است. یعنی اینکه شخص با تفکرات استراتژیک قادر است در ذهن خود نظم و هماهنگی به وجود آورد و تفکرش را انسجام بخشد. آبراهام تفکر استرات‍ژیک را شناسایی استراتژی های قابل اطمینان و یا مدل های کسب و کاری می داند که به خلق ارزش برای مشتری منجر شوند. او معتقد است جستجوبرای یافتن گزینه های استراتژیک مناسب، که معمولا به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت استراتژیک انجام می گیرد، در واقع نتیجه عملی تفکر استراتژیک است. تفکر استراتژیک، فرآیندی خلاقانه و واگرا بوده و با چشم انداز و دورنمای طراحی شده توسط رهبران سازمان مرتبط است. این امر مستلزم فراتر رفتن اندیشه مدیران از عملیات روزمره با هدف تمرکز بر قصدونیت استراتژیک بلند مدت مورد نظر برای کسب و کار است. تفکر استراتژیک فعالیت های چون گردآوری اطلاعات، تحلیل و بحث و تبادل نظر در خصوص شرایط حاکم بر سازمان و در شرکت های دارای فعالیت های متنوع، پاسخگویی به سوالات اساسی در مورد پورتفوی سازمان را شامل می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی تفکر استراتژیک می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر جشنی آرانی (۱۳۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.