پرسشنامه تقلب تحصیلی – آندرمن و همکاران (۱۹۹۸)

پرسشنامه تقلب تحصیلی – آندرمن و همکاران (۱۹۹۸)

به منظور سنجش و ارزیابی تقلب تحصیلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر آندرمن و همکاران (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.