پرسشنامه تقلب تحصیلی – علیوردی نیا (۱۳۹۴)

پرسشنامه تقلب تحصیلی – علیوردی نیا (۱۳۹۴)

تقلب تحصیلی یک مشکل شایع و هشدار دهنده در محیط های آموزشی است. در واقع با توجه به کارکرد، اهداف و ضرورت وجود مدارس، یکی از مسائلی که میتواند در کارکرد این نهادهای آموزشی اختلال ایجاد کند و مانع رسیدن آنها به اهدافشان باشد تقلب تحصیلی و یا عدم صداقت علمی است. تقلب تحصیلی به لحاظ ماهیت، مجموعه رفتارهای مبتنی بر نیرنگ و فریب برای دستیابی به پیامدها و نتایجی است که فرد شایستگی آن را ندارد.

به منظور سنجش و ارزیابی تقلب تحصیلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه و شش مؤلفه تقلب در امتحانات، تقلب در تکالیف درسی، سرقت علمی، جعل علمی، تحریف علمی، تسهیل تقلب برای دیگران می‌باشد که از پژوهش معتبر علیوردی نیا (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.