پرسشنامه رایگان تمایل افراد به فعالیت بدنی – شهلایی (۱۳۹۰)

پرسشنامه رایگان تمایل افراد به فعالیت بدنی – شهلایی (۱۳۹۰)

به منظور ارزیابی میزان تمایل افراد به فعالیت بدنی عمومی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر شهلایی (۱۳۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.