پرسشنامه تمایل به ترک خدمت – حسینی (۱۳۹۲)

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت – حسینی (۱۳۹۲)

تمایل به ترک خدمت: ترک خدمت به معنای جدا شدن فرد از سازمانی است که در آن کار می کند. قصد و تمایل به ترک خدمت، به عنوان میل و اشتیاق آگاهانه برای ترک سازمان و استعفا تعریف می شود که الزاما به استعفا و ترک واقعی منجر نمی شود. بلکه به احتمال ترک رابطه با سازمان در آینده نزدیک اشاره دارد.

به منظور سنجش و ارزیابی میزان تمایل به ترک خدمت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر حسینی (۱۳۹۲) طراحی شده است. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.