پرسشنامه تمایل به خرید – بیدختی و زارع (۱۳۹۵)

پرسشنامه تمایل به خرید – بیدختی و زارع (۱۳۹۵)

به منظور سنجش و ارزیابی تمایل به خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بیدختی و زارع (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.