پرسشنامه تنفر از برند – هاگنر ۲۰۱۷

پرسشنامه تنفر از برند – هاگنر ۲۰۱۷

به منظور سنجش تنفر از برند می توان از پرسشنامه شش سوالی هاگنر (۲۰۱۷) استفاده کرد. مقیاس تمامی گویه‌های پرسشنامه، لیکرت پنج‌گزینه‌ای از ۱٫کاملاً مخالفم تا ۵٫کاملاً موافقم بوده است. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.