پرسشنامه تهدید تازه واردین – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه تهدید تازه واردین – توکلی (۱۳۹۴)

تهدید تازه واردین: رقبای تازه وارد به یک صنعت ظرفیت های جدید، تمایل به گرفتن سهم از بازار، و اغلب منابع جدیدی را با خود به همراه می آورند. ممکن است قیمت ها کاهش یابند و یا هزینه های فعلی افزایش یابند و در نتیجه میزان سوددهی پایین بیاید. شرکت هایی که به دنبال تنوع بخشیدن به کسب وکار خود هستند و از بازارهای دیگر وارد یک صنعت می شوند اغلب از منابع در اختیار خود جهت ایجاد تحول اساسی استفاده می کنند. بنابراین خرید کمپانی های دیگر در یک صنعت که با هدف ایجاد موقعیت در بازار انجام می شود را باید به عنوان ورود عادی نگریست، اگرچه هیچ واحد کاملا جدیدی شکل نگرفته باشد. تهدید ورود به یک صنعت بستگی به موانع حاضر بر سر راه ورود به آن و واکنش رقبای موجود در آن دارد.

به منظور سنجش و ارزیابی تهدید تازه واردین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر توکلی (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.