پرسشنامه توانمندسازی اعضای مدرسه (SPES) – شورت و راینهارت (۱۹۹۵)

پرسشنامه توانمندسازی اعضای مدرسه (SPES) – شورت و راینهارت (۱۹۹۵)

در خصوص ابعاد توانمند سازی، شورت و راینهارت (۱۹۹۲) براساس مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش توانمندسازی معلمان در یک مؤسسه آموزشی، رضایت شغلی و تعهد شغلی آنان را افزایش خواهد داد. آنان برای توانمندسازی معلمان شش بعد تصمیم گیری، رشد حرفه ای، منزلت کاری، تأثیرگذاری، خود مختاری و خود کارآمدی را مشخص کردند.

به منظور سنجش و ارزیابی توانمندسازی اعضای مدرسه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۸ گویه و ۶ بعد احترام، رشد حرفه ای، خودکارآمدی، تأثیر گذاری، تصمیم گیری و خودمختاری می‌باشد که از پژوهش معتبر شورت و راینهارت (۱۹۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.