پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی – عبدالهی و نوه ابراهیم (۱۳۹۵)

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی – عبدالهی و نوه ابراهیم (۱۳۹۵)

به منظور سنجش توانمندسازی روانشناختی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و پنج مولفه؛ شایستگی، موثر بودن، معنی‌دار بودن، خودمختاری و اعتماد می‌باشد که از پژوهش معتبر عبدالهی و نوه ابراهیم (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.