پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی – میرکمالی و نارنجی (۱۳۸۸)

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی – میرکمالی و نارنجی (۱۳۸۸)

به منظور سنجش و ارزیابی توانمندسازی روانشناختی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۹ گویه و ۵ مولفه معناداری، شایستگی، انتخاب، تاثیر و مشارکت می‌باشد که از پژوهش معتبر میرکمالی و نارنجی (۱۳۸۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.