پرسشنامه توسعه حرفه ای کارکنان – زند و همکاران (۱۳۹۰)

پرسشنامه توسعه حرفه ای کارکنان – زند و همکاران (۱۳۹۰)

به منظور سنجش میزان توسعه حرفه ای کارکنان از ابعاد مختلف می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای  ۲۱ گویه و ابعاد عوامل مدیریتی (نحوه ارزیابی عملکرد)، عوامل محیطی (شرایط فیزیکی محیط کار)، عوامل مدیریتی (وضعیت سرپرستی)، عوامل اجتماعی (رضایت شغلی) و عوامل آموزشی می‌باشد که از پژوهش معتبر زند و همکاران (۱۳۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.