پرسشنامه تکانشگری – بارات و همکاران (۲۰۰۴)

پرسشنامه تکانشگری – بارات و همکاران (۲۰۰۴)

این مقیاس که در سال ۲۰۰۴ توسط بارات و همکاران طراحی شده، شامل ۳۰ سؤال است است و در مقیاس لیکرت ۴ درجه ای از به ندرت/ هرگز = ۱ تا تقریباً همیشه = ۴ نمره‌گذاری می‌شود و سه عامل تکانشگری شناختی، حرکتی و بی برنامگی را بررسی می‌کند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.