پرسشنامه تکنوفوبیا – مارتینز و همکاران (۲۰۱۷)

پرسشنامه تکنوفوبیا – مارتینز و همکاران (۲۰۱۷)

تکنو فوبیا: مواجهه با فناوری، به ویژه فناوری های نوین و پیشرفته که آثاری عمیق درزندگی ما دارند، همیشه با هراس همراه بوده است. به این هراس از فناوری، تکنوفوبیا گفته میشود. اگر چه گاه به طور خاص، اشاره ی این واژه به هراس از از فناوری های دیجیتال است شاید دلیل اصلی این اقدام این است که در هیچ شاخه دیگری از فناوریهای روز به اندازه فناوریهای دیجیتال شاهد رشد سریع و انقلابی فناوری نیستیم و این روند توسعه فناوری به طور مستقیم بر زندگی روز مره انسان تاثیر می گذارد و می توان گفت که تکنوفوبیا به نوعی یک پدیده اجتماعی – فرهنگی است. فناوری هراسی در معنای لغوی یعنی ترس، هراس و نوعی نفرت از فناوری های جدید. فناوری هراسی عبارت است از: ترس یا نگرانی غیر عادی درباره آثار فناوری پیشرفته. یک سوم مردم دنیا با این ترس مواجه اند و این امر باعث کاهش کارایی آنها در فعالیت های خود می شود. فناوری هراسی در همه گروه های سنی و جنسیتی مشاهده می شود. دلیل فناوری هراسی می تواند اضطراب و ادراک فناوری مدنظر باشد. اکثر مردم، هم نگرش مثبت و هم نگرش منفی نسبت به فناوری دارند. همچنین در برخی منابع، این تعریف به گروه های مختلف تعمیم یافته است و انواع مختلف فناوری هراسی بدین صورت تعریف شده است: کاربران ناراحت کمی اضطراب دارند، زیرا اطلاعات کافی درباره رایانه یا فناوری ندارند تا بتوانند استفاده ای اثربخش از آن داشته باشند؛ رایانه هراسان شناختی در ظاهر آرامش دارند، اما خود را در درون با شناخت های منفی بمباران می کنند؛ رایانه هراسان مضطرب افرادی هستند که هنگام کار با رایانه، می توان نشانه های کلاسیک اضطراب (تپش قلب، عرق کردن و …) را در آنها مشاهده کرد.

به منظور سنجش و ارزیابی تکنوفوبیا می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای  ۱۱ گویه و ابعاد اضطراب و فشار، امنیت، شایستگی، انسانی و سابقه می‌باشد که از پژوهش معتبر مارتینز و همکاران (۲۰۱۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.