پرسشنامه تیپ شخصیتی D – دنولت (۲۰۰۵)

پرسشنامه تیپ شخصیتی D – دنولت (۲۰۰۵)

پرسشنامه تیپ شخصیتی D در سال ۲۰۰۵ توسط دنولت که برجسته‌ترین نظریه پرداز این حوزه محسوب می‌شود ساخته شد و شامل ۱۴ سوال است که ۲ خرده مقیاس عاطفه منفی و بازداری اجتماعی را در یک طیف لیکرت ارزیابی می‌کند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تایید قرار گرفته است