پرسشنامه جرات ورزی – کاتلر و گیورا (۱۹۷۶)

پرسشنامه جرات ورزی – کاتلر و گیورا (۱۹۷۶)

جرات ورزی یکی از مهمترین مهارتهای اجتماعی است که طی آن فرد افکار و احساسات خود را بطریق مثبت و با رعایت حقوق دیگران بیان می کند و بدین ترتیب حقوق خود را در روابط بین فردی با در نظر گرفتن حقوق دیگران به دست می آورد. جرات آموزی یا آموزش ابراز وجود شیوه ای از مداخله است که توسط رفتارگرایان به منظور افزایش مهارتهای بین شخصی طراحی شده است تا مراجعان را با شیوه های رفتاری متفاوت با شیوه های غیرفعال مبتنی بر احساس بیچارگی، وابسته و خاموش کردن آشنا کرده و به مراجعان کمک کنند فعالانه آن دسته از انتخابها و رفتارهای دلخواه خود را آغاز کنند و ادامه دهند که باعث صدمه بدنی یا هیجانی دیگران نمی شود.

به منظور سنجش رفتارهای جراتمندانه در موقعیت های مختلف (جرات ورزی) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کاتلر و گیورا (۱۹۷۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.