فرم کوتاه پرسشنامه جو اخلاقی – ویکتور و کالن (۱۹۸۸) – ۱۳ گویه ای

فرم کوتاه پرسشنامه جو اخلاقی – ویکتور و کالن (۱۹۸۸) – ۱۳ گویه ای

جو اخلاقی ادراک شده: به ادراکات مشترک افراد یک سازمان از آنچه از نظر اخلاقی صحیح است، اشاره کرده و نشان می دهد که چگونه باید نسبت به مسائل اخلاقی و ارزشی در درون سازمان واکنش نشان داد. جو اخلاقی یکی از عوامل اساسی در گرایش یا عدم گرایش کارکنان یک سازمان به رفتارهای مختلف است. جو اخلاقی ادراک شده، مشخص می کند که تا چه حد بر اساس معیارهای اخلاقی تصمیم گیری می شود و چگونه کارکنان پرسش های اخلاقی را تعبیر می کنند. جو اخلاقی ادراک شده نشانه هایی را برای کارکنان فراهم می کند تا رفتارهای آنها مناسب آن محیط سازمانی باشد. بنابراین کمتر پیش می آید که کارکنان در سازمانی هایی که بر رفتارهای اخلاقی تأکید می کنند، رفتارهای غیراخلاقی را انجام دهند.

به منظور سنجش و ارزیابی جو اخلاقی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۳ گویه و ابعاد جو اخلاقی مراقبتی، حرفه گرایی، مقرراتی، ابزاری و مستقل می‌باشد که از پژوهش معتبر ویکتور و کولن (۱۹۸۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.