پرسشنامه حالات خلقی برومز – تری و همکاران (۱۹۹۹)

پرسشنامه حالات خلقی برومز – تری و همکاران (۱۹۹۹)

حالات خلقی: خلق و خوی به عنوان یک ساختار متشکل از شش وضعیت عملی شده است و اندازه گیری می شود؛ (تنش، افسردگی، خشم، گیجی، نیرومندی و خستگی)، خلق و خو اغلب موقتی است و می تواند کار فات و مدت متفاوت باشد.

به منظور بررسی حالات خلقی ورزشکاران می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۲ گویه و ابعاد تنش، افسردگی، خشم، سرزندگی، خستگی، سردرگمی، آرامش و شادکامی می‌باشد که از پژوهش معتبر تری و همکاران (۱۹۹۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.