پرسشنامه رایگان حساسیت به طرد و غفلت عاطفی

پرسشنامه رایگان حساسیت به طرد و غفلت عاطفی

به منظور سنجش و ازیابی حساسیت به طرد و غفلت عاطفی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه می‌باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.