پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت (MOS-SSS)

پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت (MOS-SSS)

حمایت اجتماعی ادراک شده عبارتست از: “مراقبت، محبت، عزت، تسلی و کمکی که سایر افراد یا گروهها به فرد ارزانی می دارند” . کاپلان (۱۹۷۹) حمایت اجتماعی را این گونه تعریف می کند: هرگونه محرکی که به پیشرفت اهداف فرد حمایت شده، کمک کند. هاوس حمایت اجتماعی را نوعی مبادله بین فردی تعریف می نماید که پیوندهای عاطفی، کمک های موثر ابزاری، ارائه اطلاعات و اظهار نظر و ارزیابی دیگران را در بر می گیرد. براندت و وینرت در تعریف از حمایت اجتماعی آن را شامل ایجاد تعلق / صمیمیت، یکپارچگی اجتماعی، فرصت و امکانی برای رفتارهای مؤثر، تضمین مجدد ارزش انسانها و ایفا نقش آنان، امکان کمکهای اطلاعاتی،عاطفی و مادی بیان می نمایند. مفهوم حمایت اجتماعی ادراک شده به حمایت از منظر ارزیابی شناختی فرد از محیط و روابطش با دیگران می نگرد. نظریه پردازان حمایت اجتماعی ادراک شده بر این امر اذعان دارند که تمام روابطی که فرد با دیگران دارد حمایت اجتماعی محسوب نمی شوند. به بیان دیگر روابط منبع حمایت اجتماعی نیستند، مگر آنکه فرد آن ها را به عنوان منبعی در دسترس یا مناسب برای رفع نیاز خود ادراک کند.

به منظور بررسی حمایت اجتماعی ادراک شده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۹ گویه و پنج بعد حمایت ملموس، حمایت هیجانی، اطلاع رسانی، مهربانی  و تعامل اجتماعی مثبت می‌باشد که از پژوهش معتبر شربورن و استوارت (۱۹۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو  مطالعه در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.