پرسشنامه خرید تکانشی – هاسمن (۲۰۰۰)

پرسشنامه خرید تکانشی – هاسمن (۲۰۰۰)

خرید تکانشی یا خرید آنی: خریدی که با قصد قبلی یا با هدف برطرفکردن مشکلی در گذشته، صورت نمی گیرد. رفتار خرید تکانشی رفتار خرید پیچیده مبتنی بر لذت است که در آن سرعت فرایند تصمیم‌گیری خرید، مانع ارزیابی دقیق و سنجیده گزینه‌های جایگزین میشود.

به منظور سنجش و ارزیابی خرید تکانشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر هاسمن (۲۰۰۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.