پرسشنامه خواب شیرخوار (ISQ) – مورل (۱۹۹۹)

پرسشنامه خواب شیرخوار (ISQ) – مورل (۱۹۹۹)

به منظور بررسی مشکلات در خواب شیرخواران یا کودکان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و ابعاد رفتن به رختخواب برای خوابیدن، بیداری های شبانه و خوابیدن در رختخواب والدین می‌باشد که از پژوهش معتبر مورل (۱۹۹۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.