پرسشنامه رایگان خودآزاری (مازوخیسم)

پرسشنامه رایگان خودآزاری (مازوخیسم)

به منظور بررسی نشانه های خودآزاری (مازوخیسم) در افراد می توان از پرسشنامه ۱۷ گویه ای که فراهم شده است، استفاده کرد.