پرسشنامه خودسنجی خرد SAWS – وبستر (۲۰۰۳)

پرسشنامه خودسنجی خرد SAWS – وبستر (۲۰۰۳)

خرد: در برخی از فرهنگ های لغت، خرد عبارت است از بینش و دانش درباره خود و جهان… و قضاوت عمیق در مورد مسائل دشوار زندگی. لغت نامه دانشگاهی وبستر خرد را قدرت قضاوت درست و دنبال کردن صحیح ترین روش عمل بر پایه دانش، تجربه و فهم و فرهنگ آکسفورد، آن را قضاوت و هدایت درست در موضوع های دشوار و نامشخص زندگی تعریف کرده است. به گونه کلی تعاریف گوناگونی که توسط نظریه پردازان از سازه خرد ارائه شده است را می توان مهارت، قصد و کاربرد تجربیات مهم زندگی در تسهیل رشد بهینه خود و دیگران، یکپارچگی شناختی، تأملی و عاطفی فرد، تعادل میان منافع درون فردی، بینفردی و برون فردی به منظور انطباق، تغییر و انتخاب محیط و نظام دانش تخصصی در حیطه پارادایم بنیادین زندگی خلاصه کرد.

به منظور سنجش و ارزیابی خرد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۰ گویه و پنج مؤلفه تجارب مهم زندگی، مرور/ تأمل، گشودگی به تجربه، تنظیم هیجان و شوخ طبعی می‌باشد که از پژوهش معتبر وبستر (۲۰۰۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.