پرسشنامه خودشیفتگی مدیر – شاردن (۲۰۱۴)

پرسشنامه خودشیفتگی مدیر – شاردن (۲۰۱۴)

خودشیفتگی مدیر: خودشیفتگی شامل مجموعه ای پیچیده از خصوصیات شخصیتی ازجمله شیفتگی به موفقیت و تحسین است. اعتماد به نفس مفرط و تمایل شدید به رهبری، اغلب یکی از عنصر خودشیفتگی است. از خصوصیات مرتبط با خودشیفتگی میتوان به بزرگنمایی، احساس اغراق آمیز در اهمیت خود، فقدان همدلی، خودبینی، احساس برتری و احساس مُحق بودن اشاره کرد.

به منظور سنجش خودشیفتگی مدیر می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر شاردن (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.