پرسشنامه خودمختاری زنان – زنجانی زاده (۱۳۸۴)

پرسشنامه خودمختاری زنان – زنجانی زاده (۱۳۸۴)

به منظور ارزیابی میزان آزادی و خودمختاری زنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و سه بعد فردیت (ذهنی، عاطفی و عملی)، خودتنظیمی (ذهنی، عاطفی و عملی) و عام گرایی اخلاقی (ذهنی، عاطفی و عملی) می‌باشد که از پژوهش معتبر زنجانی زاده (۱۳۸۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.