پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی – میجلی و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی – میجلی و همکاران (۲۰۰۰)

خودکارآمدی شامل قضاوت فرد از توانایی خود برای انجام یک فعالیت خاص، مقابله با موانع و دستیابی اهداف مطلوب در یک موقعیت مشخص است. نتایج بررسی میزان تأثیر خودکارآمدی تحصیلی بر خودتنظیمی از روشهای متفاوت نشان داده است که باعث تنظیم رفتار بهوسیله اهداف از پیش انتخاب شده و آگاهانه می شود و یا سبب تفسیرهای سودمند، جذاب و مفید در انجام وظایف میگردد.

به منظورسنجش خودکارآمدی تحصیلی می توان از پرسشنامه ۵ گویه ای خودکارآمدی تحصیلی میجلی و همکاران (۲۰۰۰) استفاده کرد. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهشی در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.