پرسشنامه خودکارآمدی خلاق – کاروسکی و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه خودکارآمدی خلاق – کاروسکی و همکاران (۲۰۱۲)

به منظور سنجش خودکارآمدی خلاق کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کاروسکی و همکاران (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.