پرسشنامه خودکارآمدی کارکنان – خلیفه (۱۳۹۵)

پرسشنامه خودکارآمدی کارکنان – خلیفه (۱۳۹۵)

خود کارآمدی کارکنان: خود کارآمدی کارکنان عبارت است از: باور فرد به توانایی ها و قابلیت های خود برای انجام وظیفه. خود کارآمدی را می توان با میزان اعتماد فرد به توانایی خود در ارضای نیازهای مشتریان و همچنین با نتیجه ای که فرد از مقایسه ی توانایی های خود با همکاران می گیرد برآورد کرد. اینکه فرد در هنگام خدمت احساس می کند که برای شغل فعلی مناسب است و یا حتی می تواند کاری پر چالش تر نسبت به کار فعلی خود انجام دهد نیز خود کارآمدی وی را نشان می دهد.

به منظور سنجش و ارزیابی خودکارآمدی کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر خلیفه (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.