پرسشنامه خودکارامدی زایمان – لویی (۱۹۹۳)

پرسشنامه خودکارامدی زایمان – لویی (۱۹۹۳)

لویی (۱۹۹۳) ابزار خودگزارشی ۶۲ سؤالی خودکارامدی زایمان را به منظور اندازه گیری اعتماد مادر به توانایی خود برای زایمان ساخت. این مقیاس از دو بخش، مرحله فعال و مرحله دوم زایمان تشکیل شده و هر قسمت دارای دو بخش انتظار پیامد و انتظار خودکارامدی است. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.