پرسشنامه خود آسیب رسانی ISAS -کلونسکی و گلن (۲۰۰۹)

پرسشنامه خود آسیب رسانی ISAS -کلونسکی و گلن (۲۰۰۹)

فهرست و سیاهه رفتاری و کارکردی خودگزارشی خود آسیب رسانی توسط کلونسکی و گلن (۲۰۰۹) توسعه داده شده است. این پرسشنامه از دو بخش رفتاری و کارکردی تشکیل شده است. بخش رفتاری شامل ۷ سوال است. بخش کارکردی شامل دو عامل کارکردهای درون فردی (۵ کارکرد: تنظیم هیجانی، ضدتجزیه ای، ضدخودکشی، ابراز آشفتگی و تنبیه خود) و بین فردی (۸ کارکرد دیگر) است و با ۳۹ گویه سیزده نوع کارکرد را می سنجد. این ۱۳ کارکرد یا زیرمقیاس عبارتند از: تنظیم هیجانی، تمایز خود از دیگران، تنبیه خود، مراقبت از خود، ضدتجزیه ای، ضدخودکشی، حسجویی، تعلق به همسالان، اثرگذاری بین فردی، اثبات قدرت، ابراز آشفتگی، انتقامگیری و خودمختاری. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.