پرسشنامه خود بیمارانگاری – ایوانز (۱۹۸۰)

پرسشنامه خود بیمارانگاری – ایوانز (۱۹۸۰)

به منظور سنجش و ارزیابی خود بیمارانگاری و آشنایی با تمایلات خود بیمارانگاری در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ایوانز (۱۹۸۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.