پرسشنامه رایگان خود کارآمدی جنسی – وزیری و لطفی (۱۳۸۷)

پرسشنامه رایگان خود کارآمدی جنسی – وزیری و لطفی (۱۳۸۷)

خود کارآمدی جنسی باوری است که هر فرد در مورد توانایی خود در عملکرد موثر فعالیت های جنسی و مطلوب بودن برای شریک جنسی خود دارد. چنین باوری، نوعی خودارزیابی از توانایی و کارآمدی در رفتار جنسی است.

به منظور سنجش خود کارآمدی جنسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر وزیری و لطفی (۱۳۸۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه تأیید شده است.