پرسشنامه خوشایندی و انگیختگی – نبی زاده  (۱۳۹۱)

پرسشنامه خوشایندی و انگیختگی – نبی زاده (۱۳۹۱)

به منظور سنجش و ارزیابی خوشایندی و انگیختگی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه و ابعاد خوشایندی و انگیختگی می‌باشد که از پژوهش معتبر نبی زاده (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه های اشپیلبرگر و PANAS میباشد. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.