پرسشنامه خوش بینی تحصیلی معلمان – بیرد و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه خوش بینی تحصیلی معلمان – بیرد و همکاران (۲۰۱۱)

خوش بینی تحصیلی معلمان: “معلم” با مجموعه ای از باورها درمورد هویت، کارآمدی و جهت گیری هدفی در کلاس درس عمل می‌کند. باورهای معلمان و ویژگیهای آنان از مهمترین عواملی هستند که تأثیر بسیاری بر محیط یادگیری، تدریس و عملکرد دانش آموزان می گذارند. یکی از این باورها خوش بینی تحصیلی است. خوشبینی تحصیلی یک سازه جدید است که معرف تصویر غنی از عاملیت فردی است و قضاوت های معلم را در قالب‌های شناختی، عاطفی و رفتاری توضیح می دهد.

به منظور سنجش خوش بینی تحصیلی معلمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ گویه و سه خرده مقیاس کارآمدی معلم، اعتماد به والدین و دانش آموزان  و تأکید تحصیلی می‌باشد که از پژوهش معتبر بیرد و همکاران (۲۰۱۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.