پرسشنامه درگیری ذهنی مشتری – اوکاس (۲۰۰۰)

پرسشنامه درگیری ذهنی مشتری – اوکاس (۲۰۰۰)

درگیری ذهنی: درگیری ذهنی به عنوان اهمیت ادراک شده مصرف کننده و یا ارتباط یک چیز مبتنی بر نیازها، ارزش ها و علائق ذاتی می باشد که این چیز می تواند خود محصول و یا وظیفه تصمیم خرید باشد. آنتیل (۱۹۸۴) با توجه به مولفه های درونی درگیری ذهنی آن را این چنین تعریف می کند سطح اهمیت شخصی ادراک شده و یا علاقه برانگیخته شده بوسیله یک محرک می باشد که این محرک می تواند به طبقه محصول و یا موقعیت خرید برگردد.

به منظور سنجش و ارزیابی درگیری ذهنی مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اوکاس (۲۰۰۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.