پرسشنامه درگیری شغلی – لی و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه درگیری شغلی – لی و همکاران (۲۰۱۴)

درگیری شغلی: درگیری شغلی واکنش عاطفی فرد به شغل خود است. درگیری شغلی با رشد و توسعه هویت حرفه ای مرتبط است. درگیری شغلی باعث غیبت پایین تر، تعامل کار بالاتر، عملکرد شغلی بالا، ترک شغل کمتر می شود. درگیری شغلی عجین شدن با شغل و تعامل با کار می باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی درگیری شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لی و همکاران (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.