پرسشنامه دلبستگی والدین آرمسدن و گرینبرگ (۱۹۸۷)

پرسشنامه دلبستگی والدین آرمسدن و گرینبرگ (۱۹۸۷)

به منظور سنجش دلبستگی والدین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و ابعاد دلبستگی به مادر و دلبستگی به پدر می‌باشد که از پژوهش معتبر آرمسدن و گرینبرگ (۱۹۸۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.