پرسشنامه رابطه والد کودک پیانتا – ۱۵ گویه ای

پرسشنامه رابطه والد کودک پیانتا – ۱۵ گویه ای

به منظور سنجش ارداک پدر/مادر از ارتباط با فرزندشان می توان از مقیاس رابطه والد کودک CPRS استفاده کرد. این مقیاس برای سنجش رابطه والد کودک توسط پیانتا در سال ۱۹۹۲ ساخته شده و دارای ۱۵ ماده است که دو بعد صمیمیت یا ارتباطات نزدیک و تعارض را می سنجد. روایی و پایایی این ابزار در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.