پرسشنامه راحتی خدمات – لوید و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه راحتی خدمات – لوید و همکاران (۲۰۱۴)

راحتی خدمات به عنوان ادراک مصرف کنندگان از زمان و تلاش لازم برای خرید و یا استفاده از یک سرویس، تعریف شده است.

به منظور سنجش و ارزیابی راحتی خدمات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لوید و همکاران (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.