پرسشنامه راهبردهای مدیریت درد – روزنشتایل و کیف (۱۹۸۳)

پرسشنامه راهبردهای مدیریت درد – روزنشتایل و کیف (۱۹۸۳)

پرسشنامه راهبردهای مدیریت درد ۴۲ عبارتی است و توسط روزنشتایل و کیف (۱۹۸۳) ساخته شد و شش راهبرد مقابله ای شامل توجه برگردانی، تفسیر مجدد درد، گفتگو با خود، نادیده انگاشتن درد، فاجعه آفرینی و دعا و امیدواری را می‌سنجد. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.